Miqësia, dansk – albansk forening


Vedtægter

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


§ 1 Navn:

Foreningens navn er »Miqësia, dansk - albansk forening« stiftet d. 22. januar 2003.


§ 2 Hjemsted:

Foreningen har hjemsted i København.


§ 3 Formål:

Formålet med foreningen er:

· overordnet at fremme og udvikle internationale relationer og samarbejde, at fastholde fred, goodwill og venskab mellem mennesker,

· at skabe og udvikle venskabelige relationer mellem Danmark og Albanien og at fastholde de nuværende internationale kontakter med venner i Albanien,

· at have og udbrede kendskab til historie, kultur, videnskab og turisme, til institutioner og forbindelser mellem de to lande,

· at bidrage til nært venskab mellem lokaliteter og institutioner i Danmark og Albanien,

· at dyrke og skabe forbindelser inden for professionelle, kunstneriske, humanitære og videnskabelige områder og inden for kulturel udveksling, udstillinger, musik, sportsarrangementer, møder og invitationer af kendte personer eller specialister inden for de forskellige områder,

· at organisere aktiviteter og konferencer vedrørende f.eks. kunst, litteratur, musik, sportsarrangementer, udveksling af erfaringer inden for internationale retsområder, information og kommunikation, handel, industri og medicinske områder samt sociale og humanitære emner,

· at søge bidrag til nye aktiviteter i Albanien samt opmuntre til direkte kontakt mellem medlemmer, unge og personer med særlige behov samt alle andre, som er interesseret i dansk-albansk kontakt,

· at samarbejde med øvrige organisationer/grupper i Danmark, som har relationer til Albanien.


§ 4 Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver (personer, organisationer og virksomheder), som vil støtte foreningens formål og virke, og som har fast bopæl i Danmark. Organisationer og virksomheder optages som kollektive medlemmer med én stemme.

Indmeldelse sker ved skriftlig, personlig eller telefonisk anmodning til et af bestyrelsens medlemmer. Indmeldelsen er gyldig, når første års kontingent er betalt.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse.


§ 5 Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt i januar.

Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog ikke ved beslutninger om ændringer i foreningens vedtægter og ved beslutninger om foreningens ophør, jf. §§ 8 og 9.

Hvert medlem har én stemme. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingent
4. Planer for næste års aktiviteter
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i lige år. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
7. Valg af revisor for 1 år
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af samtlige medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af punkt(er) til behandling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes seneste 2 måneder efter at formanden har modtaget en sådan anmodning.


§ 6 Bestyrelsen:

Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen vælges af medlemmer på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt efter indkaldelse fra formanden.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden..

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Udgifter til fremme af foreningens formål kan afholdes, fx kontorhold, oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside, kommunikation pr. brev eller telefon, transport, leje af mødelokale og repræsentation. Udgifter til repræsentation kan være fx blomster, middag, m.m. Sædvanlige udgifter kan afholdes rutinemæssigt. Andre udgifter som fx udgifter til oversættelse, transport og telefon, og alle repræsentationsudgifter forudsætter særskilt og forudgående beslutning i bestyrelsen. Beslutning kan - uden for bestyrelsesmøderne - træffes ved rundspørge til bestyrelsesmedlemmerne.


§ 7 Foreningens økonomi:

Foreningens egenkapital ved stiftelsen er 0 (nul) kr.

Foreningens indtægter består af medlemskontingent samt bidrag fra private, fonde, myndigheder mv.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med det indbetalte og forfaldne kontingent.


§ 8 Vedtægtsændringer:

Foreningens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen når forslag herom på forhånd er udsendt til samtlige medlemmer. Ændringsforslag til det udsendte forslag kan fremsættes på generalforsamlingen.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver et flertal på mindst 2/3 af de medlemmer som er fremmødte på generalforsamlingen.


§ 9 Foreningens ophør:

Generalforsamlingen kan med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer indstille, at foreningen ophører. Endelig beslutning om nedlæggelse sker ved urafstemning blandt samtlige medlemmer.

Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves, at et flertal på ¾ af samtlige medlemmer tiltræder generalforsamlingens indstilling herom.

Ved foreningens ophør skal generalforsamlingen tage stilling til, hvorledes foreningens egenkapital skal fordeles. Dog skal formuen anvendes indenfor formål omfattet § 3.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22. januar 2003.

Korrigeret d. 31. januar 2006.
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk