Miqësia, dansk – albansk forening


Stiftende møde

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Miqësia blev stiftet 22.1.2003. Inden mødet var der udsendt forskelligt materiale (indbydelse, forslag til dagsorden og forslag til vedtægter). Vedtægterne blev vedtaget - med enkelte justeringer - og der blev valgt en bestyrelse. Der vil blive afholdt nyt møde torsdag den 24. april.


Klik på billederne, så kommer de frem
i en lidt større udgave


Én af de tre initiativtagere, konsulent Lis JespersenEn anden af initiativtagerne, landsdommer H.H. Brydensholt. Han blev efterfølgende valgt som foreningens første formand.Den albanske chargé d'affaires i København, Qemal MinxhoziForsamlingen bryder op. Den tredje af initiativtagerne, Mads Lund fra SiD, er nr. 2 fra højre.

Referat af stiftende møde i:

»Miqësia, dansk – albansk forening«

d. 22. januar 2003

Dagsorden:

1) Velkomst ved Hans Henrik Brydensholt og Mads Lund
2) Valg af dirigent og referent
3) Baggrund for oprettelsen af en ny forening ved Lis Jespersen
4) Diskussion af forventningerne til en sådan forening
5) Godkendelse af foreningen og medlemstilknytning ved Mads Lund
6) Fastsættelse af medlemskontingent
7) Planer for næste års aktiviteter
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af revisor
10) Eventuelt.

1) Kort velkomst ved Hans Henrik Brydensholt hvori det blev fremhævet at mange danskere har fået et helt specielt forhold til Albanien i kraft af det samarbejde som Danida’s overgangsbistand har givet mulighed for.

Velkomst til SiD – huset ved Mads Lund. SiD har netop fejret 10 års samarbejde med den albanske fagbevægelse.

2) Hans Henrik Brydensholt blev valgt som dirigent og Mads Lund som referent. 49 venner af Albanien havde fundet vej til mødet, samt 15 personer havde meldt afbud til mødet med givet udtryk for at man var interesseret i at deltage i foreningens arbejde.

3) Efter en præsentation af alle de fremmødte, konstaterede Lis Jespersen at initiativgruppen godt var klar over, at der tidligere har eksisteret venskabsforeninger med Albanien. De er dog alle afgået ved døden, så der er behov for et nyt initiativ.

Lis Jespersen understregede, at overgangsbistanden havde bragt mange danskere til Albanien og mange albanere til Danmark. Det store fremmøde var også et udtryk for, at for langt de fleste danskere, der havde besøgt landet, var besøget blevet til mere end bare et stykke almindeligt arbejde, der skulle udføres. Albanien har fascineret mange. Da overgangsbistanden nu er stoppet og man ikke har et klart overblik over hvad der kan bevilges gennem FRESTA, er der fare for at mange gode projekter og erfaringer kan tabes på gulvet. Derfor er der brug for en forening, der kan lave lobby virksomhed, men der er også brug for en forening der kan lave oplysning om Albanien og evt. arrangere kulturelle aktiviteter mv.

4) I debatten talte mange om deres egne erfaringer med samarbejdet med albanerne. Det blev fremhævet at uddannelsesniveauet er meget højt på trods af den isolation befolkningen har levet i.

Flere fremhævede at Albaniens størrelse gjorde det nærliggende at samarbejde. Desværre er den danske befolknings kendskab til Albanien ringe og her er en stor opgave for foreningen f.eks. gennem nyhedsbreve og hjemmeside. Der blev ligeledes foreslået ”gå hjem møder” samt besøg i danske hjem for albanere. Flere havde prøvet at starte aktiviteter, men det er vanskeligt for enkeltpersoner – derfor er organisationen nødvendig.

De opgaver en forening kunne være medvirkende i er bekæmpelse af korruption, involvering i det internationale samfund og diskussioner om hvordan et lille lands kultur overlever i en globaliseret verden. Der var samtidig generel enighed om, at Albanien havde gennemgået en rivende udvikling de seneste 10 år.

Forsamlingen tog en generel debat om, hvem venskabsforeningen forholdt sig til. Det blev afvist at det var albanere uanset hvor de boede. Foreningen er venskabsforening med Albanien som land. Det forhindrer ikke samarbejde med albanere udenfor det nuværende Albaniens grænser.

5) Udkastet til vedtægter blev gennemgået afsnit for afsnit. I § 1 blev navnet fastsat til ”Miqësia, dansk – albansk forening”. I § 3 blev nationer ændret til lande. Det samlede sæt vedtægter blev derefter godkendt af forsamlingen.

6) Forsamlingen fastsatte følgende kontingenter: enkeltmedlem 200 kr./år, husstand 300 kr./år, virksomhed / organisation / ngo 500 kr./år. Opkrævning til de allerede registrerede medlemmer vil blive sendt ud efter første bestyrelsesmøde.

7) Lis Jespersen foreslog og fik godkendt, at der indkaldes til et møde den 24.april 2003 klokken 17.00, hvor den nyvalgte bestyrelse forelægger en aktivitetsplan samtidig med at der holdes et oplysningsmøde. Tema for mødet vil blive meddelt senere.
[Mødet blev oprindelig aftalt til 23.4, men er senere ændret til 24.4.]

8) Forsamlingen besluttede at udpege 7 personer til bestyrelsen og overlade det til dem selv at konstituere sig med 3 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år, 2 for et år samt 2 suppleanter. Følgende accepterede valg: Jens E. Pedersen, Tue Magnussen, Hans Henrik Brydensholt, Lis Jespersen, Isuf Kalo, Ingrid Valentin, Lisbeth Arne Pedersen (deltog ikke i mødet, så bekræftelse mangler).

9) Til revisor blev valgt Arne Stevns.

10) Intet.


Ref: Mads Lund

Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk