Miqësia, dansk – albansk forening


Generalforsamling 2006. Indkaldelse

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Til medlemmerne af Miqësia    [PDF-udgave til udprintning]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag 31. januar 2006 kl. 17.00 i kantinen på RCT, Borgergade 13. (Parkering: Aftal evt. med Tue M. på tlf. 3376 0530 senest kl. 15 samme dag)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog ikke ved beslutninger om ændringer i foreningens vedtægter og ved beslutninger om foreningens ophør, jf. §§ 8 og 9.

Hvert medlem har én stemme. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

§ 8: Foreningens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen når forslag herom på forhånd er udsendt til samtlige medlemmer. Ændringsforslag til det udsendte forslag kan fremsættes på generalforsamlingen.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver et flertal på mindst 2/3 af de medlemmer som er fremmødte på generalforsamlingen.


Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent [forslag kan stilles på generalforsamlingen]

2. Beretning fra bestyrelsen [forelægges mundtligt og lægges derefter på internettet]

3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingent [se nedenfor]

4. Planer for næste års aktiviteter [se nedenfor]

5. Indkomne forslag [se nedenfor]

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i lige år. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år [se nedenfor]

7. Valg af revisor for 1 år [se nedenfor]

8. Eventuelt


Til de enkelte af punkterne:

Ad 3. Regnskab afsluttes ved årsskiftet og forelægges derefter revisor.

Ad 4. Den nuværende bestyrelse vil foreslå den kommende at der i 2006 holdes et bestyrelsesseminar om foreningens mål, strategi og planer for foreningens arbejde i de kommende år.

Ad 5. Bestyrelsen vil foreslå en ændring af vedtægterne, der handler om de to sidste »punktummer« i § 6: Foreningens udgifter. Den nuværende bestemmelse lyder: »Direkte udgifter forbundet med bestyrelsesmedlemmers møder eller andre aktiviteter kan refunderes efter generalforsamlingens anvisning. På første ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til vedtagelse angående retningslinier for refusion af bestyrelsens direkte udgifter.«

Forslaget er sendt til revisor for at indhente hans udtalelse før forelæggelse. Foreløbig lyder forslaget således:

De to sidste »punktummer« ændres til: »Udgifter til fremme af foreningens formål kan afholdes, fx kontorhold, oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside, kommunikation pr. brev eller telefon, transport, leje af mødelokale og repræsentation. Udgifter til repræsentation kan være fx blomster, middag, m.m. Sædvanlige udgifter kan afholdes rutinemæssigt. Andre udgifter som fx udgifter til oversættelse, transport og telefon, og alle repræsentationsudgifter forudsætter særskilt og forudgående beslutning i bestyrelsen. Beslutning kan - uden for bestyrelsesmøderne - træffes ved rundspørge til bestyrelsesmedlemmerne.«

Tilføjelse 28.12.2005: Forslaget har været sendt til udtalelse hos foreningens revisor som foreslår flg. formulering: »Udgifter til foreningens drift, medlemsmøder, aktiviteter og repræsentation afholdes eller refunderes efter bestyrelsens godkendelse.« Revisor tilføjer: »Med denne formulering sikrer man sig at udgiftsbilag fremlægges og attesteres på førstkommende bestyrelsesmøde.«

Det oprindelige ændringsforslag opretholdes af to grunde: (1) Vi finder det mest hensigtsmæssigt at alle udgifter skal være bevilget FØR de afholdes - og ønsker at dette præciseres for at undgå fremtidig tvivl. Genkommende udgifter, fx til opretholdelse af foreningens internetsider, foreslås at kunne afholdes rutinemæssigt, hvorimod alle andre udgifter foreslås at skulle bevilges særskilt - og således at der sker fornøden dokumentation heraf enten i et referat af et bestyrelsesmøde, ved at der vedlægges udskrift af e-mail-korrespondance eller ved at der udarbejdes et telefonnotat. Med udtrykket »ved rundspørge til bestyrelsesmedlemmerne« menes at beslutningen skal træffes som normalt, typisk ved at der ikke er nogen der tilkendegiver uenighed. Opstår der imidlertid uenighed, skal det tilstræbes at der indgås et kompromis, men i sidste ende kan der foretages afstemning. (2) Udgifterne afholdes i dag typisk ikke af bestyrelsesmedlemmerne, men løbende af sekretariat/webmaster og af kasserer. Sekretariats- og internetopgaverne varetages i øvrigt pt af BA som ikke er medlem af bestyrelsen.

Ad 6: Valg. På valg er Tue Magnussen, som er villig til at genopstille.

På valg er Isuf Kalo. Bestyrelsen foreslår at nuværende suppleant Ibrahim Xhemajli vælges.

Suppleanter: På valg er Jens E. Pedersen, som er villig til at genopstille. Der skal vælges endnu en suppleant.

Ad 7: Revisor: Der foreslås genvalg af revisor (Arne Stevns).


Efter generalforsamlingen og en pause - dvs. ca. kl. 18.30 - vil der blive holdt et møde om valget i 2005 og den aktuelle politiske situation i Albanien. Nærmere vil blive udsendt i januar.


Bestyrelsen, 16.12.2005 (supplering 28.12.2005)


[version 1.1. Version 1.0 rundsendt pr. e-mail og lagt på nettet 16.12.2005; tilføjelse rundsendt pr. e-mail og lagt på nettet 28.12.2005]
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk