Miqësia's Erfaringsprojekt


Erfaringer fra undervisning af det Albanske politi


Notat af Diego Bang, 2005


Miqësia er albansk og betyder venskab
Kontaktadresse: information@miqesia.dkVersion 1.0 - 25.09.2006

Færdselsbetjente i Tirana 2005. Foto: Bjoern Andersen

Færdselsbetjente i Tirana 2005. Foto: Bjørn Andersen, http://bjoerna.dk. Billedet kan forstørres ved at klikke på det.


I foråret 1998 modtog Det Danske Center for Menneskerettigheder en delegation af højtstående politifolk fra Albanien ledsaget af direktøren fra Det Albanske Center for Menneskerettigheder.

De to parter havde startet et samarbejde, der skulle ændre politiets indstilling over for borgerne set i lyset af en ny politilov, optagelsen i Europarådet og urolighederne i 1997. Desuden havde politiet nu ikke længere militær tilknytning.

Projektet var primært koncentreret om uddannelse og indebar derfor:
a. udvikling af plan for implementering

b. udvikling af undervisningsmateriale

c. udvikling af undervisningsmetoder

d. implementering

Ad a) Udvikling af plan for Implementering

I et forsøg på at ramme så mange politifolk som muligt - med relativt begrænsede økonomiske ressourcer - blev implementering bygget på en traditionel kaskademodel, hvor udvalgte politifolk på baggrund af et indholds- og metodekursus skulle undervise kolleger inden for en allerede eksisterende efteruddannelsesstruktur. Uden denne obligatoriske efteruddannelsesstruktur ville hele projektet have været vanskeligt at gennemføre.


Ad b) Udvikling af undervisningsmateriale

Der fandtes på daværende tidspunkt ikke et samlet materiale til undervisningsbrug. Relevant materiale fandtes i et vist omfang på universitetet i Tirana og i Ministeriet for Offentlig Orden. Projektet nød dog godt af enkelte højtstående politikfolks interesse for feltet, og en forfattergruppe kunne sammensætte en grundbog.


Ad c) Udvikling af undervisningsmetoder

Undervisningsformen i politiet var stærkt præget af én-vejskommunikation. Projektet forsøgte derfor at introducere participatoriske træningsmetoder i form af cases, rollespil etc.


Ad d) Implementering

Efter en pilotfase i Tirana blev projektet udbredt til samtlige regioner.


Erfaringer

Erfaringerne fra det albanske projekt blev i vid udstrækning brugt på andre politiuddannelsesprojekter. Projektets styrke lå i det tætte samarbejde mellem Det Albanske Center for Menneskerettigheder, Ministeriet for Offentlig Orden og politiet. Dette samarbejde medførte talrige kontakter mellem parterne uden for projektsammenhængen.

Projektet mødte følgende problemer:

• Enkelte centrale lovtekster, herunder den nye forfatning og politiloven, var ikke tilgængelige på alle politistationer.

• Regulativer og bekendtgørelser gældende for politiet var endnu ikke ændret i overensstemmelse med den nye politilov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, men refererede til tidligere lovgivning.

• Undervisningsmaterialet var til en vis grad præget af forfatternes akademiske baggrund.

• Undervisningsmetoderne kunne virke fremmedartede i en etats- og undervisningskultur som den forefandtes.

Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk