Miqësia, dansk – albansk forening


Bestyrelsen

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Bestyrelsens sammensætning

Formand: Tue Magnussen (valgt frem til 2008)

Næstformand: Hans Henrik Brydensholt (valgt frem til 2008)

Sekretær: Jens E. Pedersen (valgt frem til 2009). [Send en mail]

Kasserer: Michael Skjoldø (valgt frem til 2009)


Ibrahim Xhemajli (valgt frem til 2008)

Suppleant: Charlotte Bøgh (valgt frem til 2008)

Suppleant: Lindita Kellezi (valgt frem til 2008)

Suppleant: Enver Ljoki (valgt frem til 2008)
Webmaster: Bjørn Andersen

Referat af de seneste bestyrelsesmøder


Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia tirsdag den 19. september 2006 kl. 17.30 hos Lisbeth Arne Pedersen


1' del. Til stede: Tue Magnussen, Lisbeth Arne Pedersen, Ingrid Valentin, Gina Schaar og Jens E. Pedersen + Bjørn Andersen (ref.): Ingrid Valentin orienterede om foreningens økonomi (Beholdning ca. 29.000 (kasse og bank). Et par udeståender er dog ikke afregnet). Info: UM Per Stig Møller's besøg i Albania har været en succes. Den Albanske Ambassade vil flytte til Esplanaden. Møder: Det blev aftalt at arrangere et offentligt møde med Hans Henrik Brydensholt om ICTY, gerne i samarbejde med andre. Det blev aftalt at sende en invitation til Ismail Kadaré (er sket i begyndelsen af november 2006). Gina nævnede at forfatteren bag filmen "Slogans" var interesseret i at komme, hvis blot omkostningerne kunne blive dækket. Dette vil vi gå videre med. Der sigtes på at holde endnu en filmaften. Mads Lund's og Anne Marie Holst's videooptagelser fra 1990'erne er redigeret sammen til en computerfilm; filmen går på omgang i bestyrelsen. Charlotte Bøgh har nævnt at hun har noget videomateriale. Rejse til Albanien: BA oplyste at han (i forbindelse med et par projekter) rejste til Albanien i begyndelsen af november for at se Burrel-området og for at mødes med forskellige, bl.a. den danske ambassadør Niels Severin Munk (rejsebrev kan ses på: http://bjoerna.net/sidste-nyt/323.htm).

2' del (til stede som ovenfor med undtagelse af Jens E. Pedersen). Formålet var at føre en åben diskussion om foreningens arbejdsopgaver i de kommende år. Man kom bl.a. ind på: Mødeaktiviteter (bl.a. nye aktivitetsbetonede arrangementer). Erfaringsprojektet og opsamling heraf. Muligheden for at interesserede kan bidrage til Wikipedia-artikler. Diskussionen fortsættes ved en senere lejlighed hvorefter der kan skrives en opsummering. Nogle noter fra mødet:

* Filmarrangementet for nylig havde været en succes, incl. bespisningen. Derfor sikkert en god idé med endnu et arrangement af denne type, fx med den russiske Skanderbeg-film (BA forsøger at skaffe bedre udgave end dén vi har).

* Vi bør være bevidste om ikke at fremtræde alt for Albaniens-hardcore-freaks-agtige. Vi skal også være åbne over for dem der kun har en lidt mere vag interesse.

* Vi har - på vores møder - været rundt om mange gode emner, både om politiske forhold, om musik og om film. Men vi bør overveje om der ikke også skulle være mere aktivitetsorienterede ting, fx hvordan bager man brød på albansk; måske skulle der være en skovtur af en slags; måske skulle der være et arrangement hvor der blev spillet albansk musik og hvor der var mulighed for at lære albanske danse. En gruppe fra Prespa blev nævnt; måske kunne man få dén til at spille op?

* Nogle af arrangementerne bør være helt nede på jorden.

* Andre foreninger har med fordel et årligt arrangement af typen julefrokost, skovtur, danseaften, middag - måske skulle vi prøve noget i dén retning.

* Miqësia kan ikke indtage politiske standpunkter (fx ytre sig om hvad der bør ske i Kosóva), men kan sagtens holde arrangementer hvor politiske emner diskuteres og hvor forskellige synspunkter lægges frem. Vi skal blot sørge for at der er en passende balance på langt sigt.

* Erfaringsprojektet. 1' fase nærmer sig sin afslutning (indsamling af basismateriale; Lisbeth afleverede på mødet et papir vedr. hendes institut). Pt. mangler kun oplæg fra Tue om RCT (+ nogle ting som BA vil søge at råde bod på i Albanien). Næste fase: Foreløbig opsamling og iw med politikere der har været involveret ift Albanien. Til sidst: Afsluttende publikation, oversættelse af samme og udgivelse/lancering. De der har lyst til at bidrage i de sidste faser med idéer eller på anden måde er meget velkomne.

* Wikipedia: Diskussion om Wikipedia og orientering om hvordan redaktionsprocessen foregår. BA opfordrede til at vi interesserede os for sagen, dvs. at vi som enkeltpersoner kunne bidrage til at Wikipedia blev så relevant og dækkende som muligt inden for vores interessefelt, dels fordi Wikipedia bliver mere og mere brugt, dels fordi vi på sigt måske kunne etablere et samarbejde med albanere - hér som dér - som kunne være interesseret i at opbygge den albansk-sprogede version. Hvordan og hvorledes vil vi vende tilbage til.

* Vi nåede ikke at diskutere hvordan vi kan forholde os når der kommer albanere til byen. Dét vil vi tage op næste gang.

* Generelt: Tue anbefalede at vi i det hele taget holdt os på et niveau der var overkommeligt og realistisk. [Hvad det måtte indebærer indgår i den efterfølgende diskussion]

Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia torsdag den 23. marts 2006 kl. 17.00


1) Konstituering. Efter en præsentationsrunde fordeltes bestyrelsesposterne således: Formand: Tue Magnussen (TM). Næstformand: Lisbeth Arne Pedersen (LAP). Kasserer: Ingrid Valentin (IV). U.p.: Gina Schaar (GS) og Ibrahim Xhemajli (IX). - Sekretariat og webmaster: Bjørn Andersen (BA).


2) Medlemsstatus og økonomi: IV oplyste at medlemssituationen er stabil. Foreningen har godt 27.000 kr. i bank (et mindre beløb ligger dog kontant). Bestyrelsen bekræftede at IV fortsat kan afholde almindelige kontorholdsudgifter (papir, porto, kuverter, printerudgifter m.v.) uden særskilt forelæggelse for bestyrelsen.


3) Informationer. Minna Skafte Jensens artikel om Barletius foreligger nu på engelsk. Bestyrelsen takker alle medvirkende. BA oplyste at han er ved at sondere mulighederne for en professionelt forsvarlig oversættelse til albansk. Der blev givet tilslutning til at der kunne anvendes et mindre beløb (500 kr.) til en erkendtlighed. Var det nødvendigt med et større beløb, måtte sagen forelægges påny.

- Også en ældre artikel af Michael Skovgaard-Hansen om Via Egnatia - En romersk vej i Albanien er lagt på nettet.

- Sprogundervisningen er så småt gået i gang i privat regi uden for foreningen.

- Både den danske ambassade i Tirana og den albanske i Kbh. får ambassadør senere på året. Niels Severin Munk skal være ambassadør i Tirana. TM, LAP og BA vil sende e-mail til Niels Severin Munk og foreslå et møde med medlemmerne på et passende tidspunkt.


4) Møde med den albanske ambassade i Kbh 28.2. TM og BA har besøgt den albanske ambassade for at hilse på den nye chargé d'affaires, Harilla Goga, og på Luljeta Minxhozi. Harilla Goga orienterede bl.a. om videofestival i Tirana (omtale kan findes på http://miqesia.dk). TM og BA har opfordret til kontakt, når der kommer albanere til DK; evt. kunne der arrangeres en kop kaffe, et medlemsmøde eller lign.


5) Uformelt møde med Finn Theilgaard. Videofilm. BA havde haft et uformelt møde med FT og bl.a. vendt den evt. oversættelse til albansk af Barletius-artiklen. Desuden en kommende tv-udsendelse i TV Teuta om Albanerinden (Albert Küchler's maleri af Christian Winther's romerske kæreste); se evt. nærmere på: http://bjoerna.net/albanerinden/. Videofilmen (ca. 10 minutter) vil blive vist på filmarrangementet, se ndf.

Apropos film oplyste BA at han havde lånt en række videofilm fra Mads Lund, der illustrerer livet i Albanien i 1996/97. Hen over forår og sommer vil BA redigere en film på 30-45 minutter til visning på PC'ere. Måske er der andre videofilm/smalfilm fra Albanien der kan have bredere interesse?; det vil blive undersøgt sidenhen.


6) Bestyrelsens arbejde i foråret og sommeren. Der var enighed om at holde et bestyrelsesseminar om foreningens mål, opgaver og konkrete arbejdsprogram. Det vil blive holdt tirsdag 16.5. kl. 19.00. Hvis der er medlemmer, der vil sende input, kan det ske til webmaster@miqesia.dk. På dette møde vil bl.a. flg. blive taget op: Forholdet til ambassaderne m.fl. Medlemsaktiviteter. ERFA-projektet/dansk Albaniens-politik. Evt. artikler til internetleksikon. Revision af præsentationsfolder.


7. Medlemsaktiviteter. Det blev aftalt at holde et filmarrangement en aften i begyndelsen af maj (med spisning). Filmen bliver Slogans. GS og IX arrangerer; der kan disponeres over 500 kr. til indkøb af mad; dertil købes brød (LAP) og drikkelse (TM); foreningen giver maden, drikkelsen må man betale for; GS vil kontakte forfatteren bag filmen. Nærmere sendes ud pr. e-mail til medlemmerne sidenhen. (Hvis der er stemning for det, vil der blive arrangeret flere filmaftener. Bl.a. kan vises en gammel film om Skanderbeg, men også flere af de nyere film).

Før sommer vil der fmtl. blive arrangeret møde om Albaniens vej til EU. Nærmere sidenhen.


BA, 28.03.2006

Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia torsdag den 10. november 2005 kl. 17.00 hos Lis Jespersen


Dagsorden:

1) Økonomi m.v. (Ingrid V.)
2) Den aktuelle situation (Alle)
3) Skanderbeg-seminar opgivet. Forslag om at bevilge penge til oversættelse af artikel om Barletius (Bjørn A.)
4) Sprogundervisning (Bjørn A.)
5) Aktiviteter (Tue M. [fraværende])
6) Generalforsamling i 2006 (Alle)
7) Erfa-projektet (Bjørn A.)
8) Næste bestyrelsesmøde (Alle)
9) Evt.


Tilstede: Ingrid Valentin (næstformand og kasserer), Lis Jespersen, Lisbeth Arne Pedersen og Bjørn Andersen (webmaster/referent).


1) Økonomi m.v. (Ingrid V.)

Økonomien ser fornuftig ud. Foreningen har omkring 24.000 kr til rådighed. Medlemstallet er konstant. Det blev besluttet at Lis J. og Bjørn A. kunne invitere tre albanske gæster til en middag Mortensaften (efter bestyrelsesmødet). De to er ansat på Ambassaden i Tirana og er i Kbh til kursus i Udenrigsministeriet; den tredje er ægtefælle.


2) Den aktuelle situation (Alle)

Orientering og diskussion om EUs netop udsendte statusrapport om Albanien og oplægget til det videre forløb (Se »Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien« # 279).

Bjørn A. var i september på besøg hos Qemal Minxhozi i Burrel og Tirana. Se nærmere på: http://bjoerna.net/albania/homework.htm. Var også et par gange hos Finn Theilgaard på den Danske Ambassade.


3) Skanderbeg-seminar opgivet. Forslag om at bevilge penge til oversættelse til engelsk af Minna Skafte Jensen's artikel om Barletius (Bjørn A.)

Der er udsendt info til medlemmerne om seminaret (se: http://scanderbeg.dk). I 2004 fik Miqësia tilladelse af professor Minna Skafte Jensen til at lægge hendes artikel om Barletius og Skanderbeg på internettet: http://miqesia.dk/Barletius.htm. Bjørn A. fandt at artiklen var meget værdifuld - og at den burde oversættes så den kunne blive spredt til alle med interesse for albansk historie og for Skanderbeg. Minna S.J. er indstillet på at oversætte artiklen til engelsk, hvis der kan findes penge til at oversættelsen revideres på kompetent vis. Bestyrelsen var meget glad for Minna S.J.'s tilsagn og besluttede at bevilge 3.500 kr. til formålet. Bjørn A. tager sig af det videre forløb. Der sigtes på at oversættelsen er færdig omkring nytår. Efterfølgende vil der blive arbejdet for at artiklen videreoversættes til albansk.


4) Sprogundervisning (Bjørn A.)

Det hidtidige forsøg på at arrangere sprogundervisning er gået på grund. Bjørn A. tager kontakt til de interesserede (7-8 personer). Undervisningen må gennemføres i et samarbejde mellem de pgl.


5) Aktiviteter i 2. halvår (Tue M. m.fl.)

Pga travlhed og bortrejse har det ikke været muligt at arrangere et medlemsmøde om den aktuelle situation. Der satses på at der kan holdes et oplæg i forbindelse med generalforsamlingen i slutningen af januar.


6) Generalforsamling (Alle)

Der sigtes mod at holde den ordinære generalforsamling på RCT i slutningen af januar. Bidrag til beretningen samles sammen som sidste år, fremlægges mundtligt og optrykkes efterfølgende på http://miqesia.dk. Ingrid V. afslutter regnskab og forelægger det for revisor. Ingrid udarbejder også oplæg til retningslinier for afholdelse af udgifter (forslaget afdrøftes pr. e-mail og på anden måde).


7) Erfa-projektet (Bjørn A.)

Der er efterhånden kommet meget materiale frem, senest fra nogle IT-seniorer der har været involveret i at sende ældre computere til Albanien. Indholdsoversigt kan ses på: http://miqesia.dk/erfaring/. Alt i alt ligger der nu over 800 A4-sider på nettet om mange forskellige samarbejdsprojekter. Projektet videreføres i 2006, bl.a. med optagelse af interviews med danske politikere. Efter de nye regler for Danida's oplysningsbevilling kan der ikke skaffes midler i dét omfang, vi har håbet på. Muligvis kan der fås tilskud til en studierejse til Albanien i 2006 for at samle aktuelle informationer. Bjørn A. og Tue M. har - som privatpersoner - søgt om et sådant tilskud.


8) Næste bestyrelsesmøde (Alle)

Næste bestyrelsesmøde: Evt. i forbindelse med generalforsamlingen.


9) Evt. (Alle)

Intet.


BA, 13.11.2005

Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia onsdag den 17. august 2005 kl. 17.00 hos Lis Jespersen


Dagsorden:

1) Økonomi m.v. (Ingrid V.)
2) Erfa-projektet (Bjørn A.)
3) Den aktuelle situation (Tue M. m.fl.)
4) Drøftelser med den albanske ambassade m.v. (Tue M., Bjørn A., Ingrid V.)
5) Aktiviteter i 2. halvår (Tue M. m.fl.)
6) Undervisning i Albansk (Martin A.'s projekt)
7) Næste møde. Evt.Tilstede: Tue Magnussen (formand), Ingrid Valentin (næstformand og kasserer), Lis Jespersen, Jens E. Pedersen, Lisbeth Arne Pedersen (fra kl. 18.00), Ibrahim Xhemajli og Bjørn Andersen (webmaster/referent).


1) Økonomi m.v. (Ingrid V.)

Økonomien ser fornuftig ud. Foreningen har omkring 25.000 kr til rådighed. Medlemstallet er konstant.

Ingrid har afsluttet regnskab til CKU i forbindelse med dansearrangementet i foråret.

Der er kommet en forespørgsel fra Fremad Rejser om omtale af deres tilbud om flyrejser til Tirana. Enighed om at orientere medlemmerne og om at lægge en omtale på hjemmesiden - begge dele u/b, jf. at vi generelt informerer om forskellige muligheder for at rejse til Albanien. På et senere tidspunkt bør det diskuteres hvordan vi vil stille os til evt. firmaannoncering.


2) Erfa-projektet (Bjørn A.)

Projektet skrider godt fremad (statusoversigt omdelt på mødet). I den næste tid lægges det sidste basismateriale på nettet. Senest er lagt materiale ud fra Hans Henrik Brydensholt (rejserapport), Vivian Kruse & Janne Klerk (fotos) - og om ikke så længe publiceres materiale om de projekter som SiD (idag 3F) har været involveret i. Der sigtes mod at det sidste basismateriale kommer i hus inden så længe. Enighed om at kontakte UM om at få adgang til div. dokumentarisk materiale. Lis J. har skrevet udkast. I næste omgang vil der blive optaget interviews med politikere fra flere forskellige partier der har været involveret i samarbejde med Albanien.

Der var enighed om at det ville være velkomment med flere personlige bidrag - oplevelsesorienterede artikler, fotos m.v. ... Lis J. havde en række billeder, hun gerne ville stille til rådighed. Tue M. vil kontakte Jette G. for at få hende til at bidrage vedr. flygtningekrisen i 1998-99.

Til sidst vil der blive udarbejdet en opsamlingspublikation på ca. 40-50 sider (på engelsk, dansk og albansk) - og efter behov noget mere omfattende, måske på omkring 100 s. Der bliver behov for penge til research i Albanien (Tue M. og Bjørn A.), oversættelse til albansk, publicering og lancering i København og Tirana. Bjørn A. har skrevet udkast til ansøgning til Danida (oplysningsbevillingen), Lisbeth og Tue kommenterer i de følgende dage. Udviklingsminister Ulla Tørnæs lægger op til at oplysningsbevillingen skal bortfalde fra 2006, men da der ikke er truffet endelig beslutning herom, indsendes ansøgningen inden næste frist. På et senere tidspunkt vil der blive diskuteret evt. danske og internationale alternativer til bidrag fra oplysningsbevillingen.


3) Den aktuelle situation (Tue M. m.fl.)

Der blev udvekslet informationer om valget og det kommende regeringsskifte. Tue M. havde været international valgobservatør. Enighed om at emnet burde tages op på et medlemsmøde (Tue M. går videre med dette og vil bl.a. sondere mulighederne for at arrangere et møde efter efterårsferien i samarbejde med andre).


4) Drøftelser med den albanske ambassade m.v. (Tue M., Bjørn A., Ingrid V.)

Tue M., Ingrid V. og Bjørn A. har deltaget i møde(r) med den albanske ambassade, både med den nuværende chargé d'affaires, Bardhyl Agasi, og 1' sekretær Ilir Shqina. Informationer er blevet udvekslet - og Bjørn A. har orienteret om 'The Experience Project' (jf. artikel på internettet; udskrift omdelt på mødet). Resultatet af parlamentsvalget og regeringsdannelsen afventes.

Qemal Minxhozi har »været forbi«. Ingrid V. og Bjørn A. har hver især talt med ham og hørt om valgkampen og tiden derefter. Qemal M. arbejder på at få forbedret infrastrukturen i Burrel-/Dibra-området, primært i to landddistrikter og søger at interessere forskellige herfor.


5) Aktiviteter i 2. halvår (Tue M. m.fl.)

Se under pkt. 3.


6) Undervisning i Albansk (Martin A.'s projekt)

Der er en lille »håndfuld« der er interesseret. Martin A. søger at stille noget på benene på private vilkår.


7) Næste bestyrelsesmøde. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 10.11.2005 kl. 17.00 - formentlig hos Lis Jespersen.


BA, 21.08.2005

Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia onsdag den 18. maj 2005 kl. 17.00 hos Lis Jespersen


Dagsorden:

1) Aktiviteter i 1' halvår
2) Økonomien (Ingrid V.)
3) Erfa-projektet (Bjørn A.)
4) Den Albanske Ambassade
5) Den Danske Ambassade i Tirana - m.v.
6) Landskampen i Parken 8.6.2005
7) Aktiviteter i 2' halvår
8) Henvendelser
9) Aktiviteter uden for foreningen


Tilstede: Tue Magnussen (formand), Ingrid Valentin (næstformand og kasserer), Lis Jespersen, Lisbeth Arne Pedersen og Bjørn Andersen (webmaster/referent).


1) Aktiviteter i 1' halvår

Den Albanske Ambassade har holdt »Ohrid«-arrangement i Kedelhallen (Frederiksberg). Omkring 200 havde deltaget. Der havde været spisning, dans og forskellige former for underholdning. Arrangementet havde i mange henseender været en stor succes, selv om der havde været en del problemer med at få det hele til at klappe fordi kapaciteten i flere henseender var for lille. Tue M. og Bjørn A. havde deltaget.

Der har igen været besøg af Albanian Academy of Dance i Lyngby. Ingrid havde bistået på foreningens vegne med at søge bevilling fra CKU.

Foreningen har holdt et arrangement om Albansk folkemusik med Birthe Trærup. Mødet fandt sted på Musikhistorisk Museum og var ganske vellykket. Efterfølgende har foreningen lagt nogle af Birthe Trærup's artikler på internettet med nodeeksempler og billeder.


2) Økonomien (Ingrid)

Økonomien ser fornuftig ud. Foreningen har knap 25.000 kr til rådighed. Medlemstallet er konstant.


3) Erfa-projektet (Bjørn)

Projektet skrider godt fremad. I den næste tid lægges det sidste basismateriale på nettet. Senest er lagt materiale ud fra Dansk Europamission og Brødremenigheden og endvidere materiale fra dets retslige samarbejde som vi har modtaget fra Hans Henrik Brydensholt. I den næste tid publiceres materiale om de projekter som SiD (idag 3F) har været involveret i. Aftalt at Bjørn A. kontakter forskellige om at bidrage der ikke allerede medvirker.

I næste fase vil der blive optaget interviews med politikere fra flere forskellige partier der har været involveret.

Til sidst vil der blive udarbejdet en opsamlingspublikation på ca. 100 sider (på dansk, om muligt også på engelsk) og en meget kort opsamlingspublikation på ca. 20 sider (på dansk, engelsk og albansk). Der bliver behov for penge til oversættelse, publicering og lancering i København og Tirana. Aftalt at Lisbeth, Ingrid og Bjørn mødes i august for at udarbejde støtteansøgninger hertil.


4) Den Albanske Ambassade i Kbh. (Bjørn)

Qemal Minxhozi er fratrådt som chargé d'affaires og har holdt en afskedsreception som flere af bestyrelsens medlemmer deltog i. Qemal Minxhozi kandiderer i Burrel ved det forestående parlamentsvalg. Bardhyl Agasi ventes at tiltræde som ny chargé d'affaires, Ilir Shqina er tiltrådt som førstesekretær og Lindita Minxhozi som andensekretær (hun skal arbejde med styrkelsen af dansk-albansk samhandel).

Bjørn A. har haft et møde med Ilir Shiqina. Det er aftalt at der senere holdes et møde mellem bestyrelsen og ambassaden, når Bardhyl Agasi er tiltrådt. Muligvis kan det blive før sommerferien.


5) Den Danske Ambassade i Tirana - m.v.

Udenrigsminister Per Stig Møller skal til Balkan i forbindelse med et forestående møde i Sikkerhedsrådet om Kosovo; han besøger bl.a. Beograd og Prishtina, men ikke Tirana.


6) Landskampen i Parken 8.6.2005

Så vidt vides vil kampen blive transmitteret af TV2. Se notits på http://miqesia.dk


7) Aktiviteter i 2' halvår

Der satses på at arrangere et møde om situationen efter parlamentsvalget engang på det tidlige efterår. Måske kan Qemal og Lindita Minxhozi holde oplæg? Nærmere aftales umiddelbart efter sommerferien.

Senere vil der blive holdt møde om Albaniens historie og kultur (Tue M. og Bjørn A.)


8) Henvendelser

Tingbjerg-bebyggelsen uden for Kbh. har spurgt om vi kunne henvise til nogle der kunne demonstrere albansk folkedans. Gina Schaar har sendt et forslag til Tingbjerg.

Martin Askjær Olesen har foreslået at der etableres undervisning i albansk. Bestyrelsen er usikre på om der er tilstrækkeligt mange der er interesserede. Det blev besluttet at opfordre Martin A. til at arrangere hvad der kan arrangeres og at være ham behjælpelig ved at sætte en annonce på nettet og ved at sende en meddelelse ud til medlemmerne. [Et par stykker har meldt deres interesse]. Annoncen vil blive stående til begyndelsen af september. Tue M. vil sondere terrænet hos Studieskolen.


9) Andre aktiviteter

Lis Jespersen og Jens Holsøe afviklede Albaniens-rejse nr. 2 i Påsken. Rejsen havde været en stor succes. Først var man i Albanien, sidst i Makedonien. Man havde været heldig med det hele - besøgsprogram, indkvartering, oplæg, transport.

Galerie Cobra og Lyngby Kulturhus udstiller billeder af Genc Permeti frem til 4.6. Bjørn A. deltager i fernisering og omtaler udstillingen på nettet.

Det er tvivlsomt om Skanderbeg-symposiet bliver til noget; formentlig vil der først ske en afklaring hen over sommeren. Bjørn A. har bekræftet over for arrangementskomitéen i Tirana at han vil være »stand by« indtil videre, men at der skal bruges 4-5 måneder for at få alle ting på plads fra der evt. gives et »grønt lys« (aftaler om lokale, oplægsholdere, oversættelse af relevant materiale).


10) Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 18.8.2005 kl. 17.00 - formentlig hos Lis Jespersen.


BA, 25.5.2005
Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia torsdag den 6. januar 2005 kl. 19.30 hos Lis Jespersen


Dagsorden:

1) Begivenheder i 2' halvår 2004
2) Præsentationsfolder på dansk og engelsk
3) Arrangementer, bl.a. med musiketnologen Birthe Trærup
4) Erfaringsprojektet
5) Drøftelser med den Albanske Ambassade
6) Henvendelser i 2' halvår 2004:
7) Forberedelse af generalforsamling, inkl beretning, regnskab og valg.


Tilstede: Tue Magnussen (formand), Ingrid Valentin (næstformand og kasserer), Lis Jespersen (sekretær), Lisbeth Arne Pedersen og Bjørn Andersen (webmaster/referent).


1) Begivenheder i 2' halvår 2004

1.1 Lis Jespersen og Jens Holsøe havde arrangeret rejse til Albanien i efterårsferien i samarbejde med Politiken Plus og Fremad Rejser. Der havde været omkring 30 deltagere og rejsen var gået godt, se Jens' artikel fra Politiken: http://miqesia.dk/Holsøe-041027.pdf. Rejsen vil blive gentaget i let revideret form i Påsken 2005.

1.2 Den Albanske Ambassade havde afholdt arrangement med Albanian Academy of Dance dels i Askov (i samarbejde med Højskolen), dels i Lyngby i samarbejde med Kulturcenteret. Se nærmere på: http://miqesia.dk/Albansk-Dans.htm. Ambassaden havde indbudt Miqësia's medlemmer til arrangementet i Lyngby, og der var en hel del der var mødt op.

1.3 Den Albanske Ambassade havde afholdt reception i Hellerup i anledning af Nationaldagen.

1.4 Bjørn Andersen var blevet indbudt til at deltage i The Tirana Summit On Inter-religious and Inter-ethnic Dialogue i december. Se nærmere på: http://miqesia.dk/Summit-2004.htm. Arrangementet havde samlet deltagere fra flere af Balkanlandene og man havde tiltrådt en "Declaration". Der havde været gode muligheder for at tale med udenlandske og albanske deltagere. BA var blevet interviewet i topchannel om Skanderbeg, Barletius og Holberg.


2) Præsentationsfolder på dansk og engelsk

Ingrid Valentin og Bjørn Andersen havde færdigredigeret en præsentationsfolder, og Gina Schaar havde oversat folderen til engelsk. Begge udgaver er trykt, men kan downloades af allerede interesserede fra http://miqesia.dk. Bestyrelsen var meget tilfreds med resultatet.


3) Arrangementer

3.1. Arrangement med musiketnologen Birthe Trærup om Albansk musik. Tue Magnussen havde været i forbindelse med Birthe Trærup som meget gerne vil medvirke og med Lisbet Torp, Musikhistorisk Museum & Carl Claudius' Samling (København). Bestyrelsen besluttede at søge arrangementet gennemført på Musikhistorisk Museum en søndag i første halvdel af marts 2005. Foreningen betaler leje af lokale. Der vil blive mulighed for at se Museet som har forskelligt fra Balkan. Når aftalerne er på plads sendes der indbydelse ud til medlemmerne. Tue vil forsøge at samle noget materiale sammen som enten vil blive omdelt under arrangementet eller som vil kunne downloades. (Tue og Bjørn sørger for div. udsendelse af pressemeddelelser; Tue arrangerer mht øl/vand mhp salg).

3.2 Det blev foreslået at søge at afholde endnu et arrangement i første halvår med Tinne Lykke Christensen. Hun har i nogle år har været udstationeret i Albanien for at bistå det Albanske Politi med uddannelsesopgaver m.v., men vender snart hjem til Danmark. Hun havde holdt et indlæg på ovennævnte rejse i efteråret, hvilket havde været en stor succes. Lis Jespersen vil kontakte Tinne Lykke Christensen.

3.3 Arrangement om Albansk historie og kultur ved Bjørn Andersen og Tue Magnussen vil blive afholdt til efteråret 2005 eller til foråret 2006; der var enighed om at det var bedst at arrangementet ikke blev afholdt "oveni" et kulturelt arrangement i efteråret 2005 som den Albanske Ambassade overvejer - og som Miqësia's medlemmer vil blive indbudt til (se nedenfor under pkt. 5).


4) Erfaringsprojektet

Bjørn Andersen oplyste at der var kommet en hel del positive tilkendegivelser på det første varsko for nogle måneder siden. Han havde besluttet at vente med at sende egentlige indbydelser ud til januar for at undgå juletrængslen. Der er indsamlet en del basismateriale - og der er skaffet adresser på institutioner, organisationer og virksomheder der har været involveret i overgangsbistanden. Der var enighed om at det egentlige indbydelsesbrev skal afsendes i slutningen af uge 2. Man vil blive bedt om at give tilkendegivelse om medvirken i løbet af ca. 14 dage fra modtagelsen; deadline for bidrag aftales individuelt.


5) Løbende drøftelser med den Albanske Ambassade

Der har på forskellig måde været kontakt mellem Ambassaden og forskellige af bestyrelsens medlemmer, således om balletarrangementet og andre aktiviteter. Ambassaden overvejer et arrangement til foråret med musik og servering af Albanske delikatesser - og et arrangement til efteråret om Skanderbeg, Barletius og Holberg. Tue Magnussen og Bjørn Andersen vil give forskellige tilbagemeldinger på et uformelt møde i uge 2.


6) Henvendelser i 2' halvår

Der har været flere forskellige henvendelser. Fx har nogle har bedt om informationer i forbindelse med rejseplanlægning (de pågældende har fået direkte svar pr. e-mail). Én har foreslået at foreningen etablerede en særlig side hvor herboende Albanere kunne kommunikere med hinanden: Bestyrelsen fandt at en sådan side lå uden for foreningens virkefelt og har henvist til de Albanske foreninger og medier i Danmark.


7) Forberedelse af generalforsamling, inkl beretning, regnskab og valg.

Bestyrelsen besluttede at indkalde til generalforsamling 31. januar, se indkaldelsen på: http://miqesia.dk/Generalforsamling-2005.htm. Indkaldelse blev udsendt pr. e-mail og pr. brev (til dem der ikke har oplyst e-mail-adresse) 7.1.2005.

Dagsordenen er ifølge foreningens vedtægter (se: http://miqesia.dk/vedtaegter.htm).

Bestyrelsen ville opfordre Jens Holsøe til at fortælle om at rejse til Albanien (hvilket han har efterkommet).

Der var enighed om at foreslå Mads Lund som dirigent og Lis Jespersen som referent (er hun bortrejst: Bjørn Andersen).

Tue Magnussen vil rundsende en liste til bestyrelsen over de punkter han mener bør medtages i den mundtlige beretning.

Der er i år valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Sidste år valgtes Tue Magnussen og Isuf Kalo. Ingrid Valentin og Lis Jespersen er villige til at modtage genvalg. Foreningens første formand, Hans Henrik Brydensholt, er i sommeren 2004 udtrådt af bestyrelsen for at være dommer ved ICTY i Haag. Han havde sendt en nytårshilsen til bestyrelsen. Der var enighed om at foreslå Lisbeth Arne Pedersen som nyt medlem (hun har hidtil været valgt som suppleant).

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Der var enighed om at foreslå Jens E. Pedersen (som har været suppleant siden stiftelsen) og Ibrahim Xhemali. Bjørn Andersen kontakter Jens E. Pedersen, Tue Magnussen Ibrahim Xhemali.

Regnskab og kontingent. Ingrid Valentin oplyste at der pt er ca 15.000 kr i kassen. Hun ville afslutte regnskabet i løbet af de kommende dage og vil derefter aflevere det til revisor, Arne Stevns. Bestyrelsen var enige om at foreslå at Arne Stevns genvælges. Bestyrelsen ville foreslå uændret kontingent for 2005.


BA, 8.1.2005
Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia onsdag den 11. august 2004 kl. 17.30 hos Hans-Henrik Brydensholt


Dagsorden:

1. Finanserne; medlemsstatus: Ingrid Valentin
2. Bestyrelsens sammensætning. Konstituering: Hans-Henrik Brydensholt
3. Bogprojekt om det albansk-danske samarbejde (overgangsbistanden): Bjørn Andersen
4. Hvordan håndterer vi besøg nedefra? Konkret: filmforsker og Arta Dade
5. Lille folder om Miqësia
6. Møder i efteråret
7. Håndtering af diverse praktiske opgaver
8. Næste bestyrelsesmøde


Tilstede: Hans Henrik Brydensholt (formand), Tue Magnussen (næstformand), Ingrid Valentin (kasserer) og Bjørn Andersen (webmaster/referent). Flg. kunne ikke være til stede: Jens E. Pedersen, Lisbeth Arne Pedersen og Lis Jespersen (sekretær).


1. Finanserne; medlemsstatus:

Ingrid Valentin oplyste at der var tilkommet et par medlemmer siden sidst. Nogle af medlemmerne har ikke betalt kontingent; hun rykker skriftligt. Der er ca. 9.000 kr. i kassen; nogle af dem vil kunne bruges til bogprojektet, nogle i forbindelse med arrangementer.


2. Bestyrelsens sammensætning. Konstituering:

Hans-Henrik Brydensholt var netop blevet udnævnt til dommer ved ICTY; han regnede med at skulle bo i Haag et års tid og måtte derfor udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede Brydensholt til lykke.

Tue Magnussen, hidtidig næstformand, blev udpeget som formand. Ingrid Valentin blev udpeget til at være næstformand (og fortsætter som kasserer).


3. Bogprojekt om det albansk-danske samarbejde (overgangsbistanden). Status:

Bjørn Andersen oplyste at Ingrid Valentin og Lis Jespersen havde indvilliget i at indgå i et redaktionsudvalg hvor de overordnede ting kunne diskuteres. Det var hensigten at Brydensholt også skulle have indgået, men den nye bestilling forhindrer dette. Efter aftale med Brydensholt havde BA en »føler ude«.

BA og Brydensholt havde i sommerens løb diskuteret et udkast til brev til potentielle medvirkende. Udkastet ville blive udsendt til redaktionsudvalget og til Tue snarest muligt.

Redaktionsarbejdet forventedes ikke at koste noget videre, ej heller en publicering som pdf-fil på internettet. Derimod skulle der bruges penge til oversættelse til engelsk og evt. albansk og til evt. trykning på papir m.v. BA ville forhøre sig om mulighederne for at få støtte hertil.


4. Hvordan håndterer vi besøg nedefra? Konkret: filmforsker og Arta Dade:

Fra tid til anden kommer der albanere på besøg; måske kunne det være hensigtsmæssigt at arrangere mindre møder mellem dem og bestyrelsen samt evt. andre interesserede medlemmer af foreningen.


5. Lille folder om Miqësia:

Der var enighed om at det ville være nyttigt med en folder der præsenterede foreningen (1 A4-ark, 3 spalter på hver side) på dansk, engelsk og evt. albansk. Bjørn Andersen havde lavet en løs skitse, der blev omdelt. Ingrid Valentin ville arbejde videre med idéen og skitsen.


6. Møder i efteråret:

Nærmest forestående er et medlemsmøde om albansk folkemusik. Tue Magnussen ville aftale nærmere med Birthe Trærup. Senere holdes møde om albansk historie og kultur med oplæg af Tue Magnussen og Bjørn Andersen.


7. Håndtering af diverse praktiske opgaver:

Intet at bemærke.


8. Næste bestyrelsesmøde:

Aftales på et senere tidspunkt.


BA
Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia den 19. maj 2004 kl. 17.30 hos Ingrid Valentin


Dagsorden:

- Evaluering af »Hilsen fra Albanien«
- Filmkavalkade i maj måned
- Finanserne; medlemsstatus
- Mødet med Ombudsmanden
- Møder hen over sommer og efterår
- Hvordan håndterer vi besøg nedefra? Konkret: filmforsker og Arta Dade
- Folder om Miqësia
- Evalueringsprojekt (jf. mail herom til bestyrelsesmedlemmerne)
- Håndtering af div. praktiske opgaver
- Næste møde

Tilstede: Hans Henrik Brydensholt (formand), Tue Magnussen (næstformand), Ingrid Valentin (kasserer/referent) og Bjørn Andersen (webmaster). Der var afbud fra Jens E. Pedersen, Lisbeth Arne Pedersen og Lis Jespersen (sekretær).

»Hilsen fra Albanien«: De albanske kulturdage på Frederiksberg: Ingrid Valentin havde lavet regnskab og rapport for kulturdagene. Regnskabet blev attesteret af formanden, Hans Henrik Brydensholt, for at blive sendt til CKU i den efterfølgende uge sammen med bilag og avisartikler. CKU har bevilget Miqësia (i samarbejde med Den Albanske Ambassade) DKK 50.000. Der er en rest på DKK 17.

Der var tilfredshed med de mange kulturaktiviteter på Frederiksberg. Der havde været et meget interesseret og spørgende publikum til paneldiskussionen om "Dansk-Albanske relationer". Filmen "Breve i Vinden" belyste flere alvorlige problemer, som det albanske samfund kæmper med, bl.a. emigration, prostitution, fattigdom og kriminalitet.

Evalueringspublikation: Det blev besluttet at følge op på det Dansk-Albanske samarbejde og på paneldiskussionen på »Hilsen fra Albanien« med en publikation. Publikationen skal beskrive og diskutere det hidtidige samarbejde - og pege fremad. Publikationen publiceres på nettet og trykkes på papir.

Det blev aftalt

- at der sammensættes en mindre redaktionsgruppe,

- at redaktionsgruppen udarbejder et oplæg til bidragyderne om formålet med publikationen og hvilke elementer forfatteren bedes inddrage,

- at bidragyderne herefter beskriver og evaluerer de projekter de har været involveret i,

- at redaktionsgruppen organiserer en seminarrække hvor oplæggene diskuteres,

- at redaktionsgruppen herefter redigerer en samlet publikation på dansk, incl. sammenfattende afsnit,

- at redaktionsgruppen endvidere redigerer en kortere udgave som - så vidt muligt - oversættes til engelsk og albansk.

Bjørn Andersen blev bedt om at udarbejde beskrivelse af projektet og oplæg til beslutning. Det er hensigten at beskrivelse og oplæg diskuteres pr. e-mail hen over sommeren mellem deltagerne i bestyrelsesmødet, således at der på førstkommende bestyrelsesmøde kan træffes de nødvendige beslutninger, herunder om nedsættelse af redaktionsgruppe.

Projektet kan langt henad vejen gennemføres næsten omkostningsfrit, men der er behov for tilskud til trykning, oversættelse, rettigheder til fotos og præsentation af de færdige publikationer; ud på efteråret udarbejdes der budget, ligesom de nødvendige tilskud søges.

Der var enighed om at det var vigtigt at der også blev udarbejdet en engelsksproget publikation, da det var vigtigt at få spredt erfaringerne internationalt om den danske bistands særlige og brede karakter. Både forskere og studerende, specialister og beslutningstagere vil kunne have nytte af en sådan publikation.

Filmkavalkade i maj måned: Cinematekets program cirkulerede.

Finanserne, medlemsstatus: Foreningen råder over DKK 13.648 (pr. 19.05). Der er p.t. 26 enkeltmedlemmer og 13 husstandsmedlemmer (tilsammen noget mere end 50 personer). Desuden er der 3 organisationer der er medlemmer.

Der blev talt om hvordan man kunne få flere medlemmer. I foråret 2004 havde kassereren sendt breve med girokort ud til alle medlemmer og interesserede. Det havde givet et godt resultat og skulle gentages i 2005. Desuden vil formanden fremover på medlemsmøderne gøre publikum opmærksom på muligheden for at blive medlem.

Mødet med Ombudsmanden: Formanden vil indlede medlemsmødet. Bjørn Andersen blev bedt om at kontakte Retspolitisk Forening m.fl. om, at deres medlemmer er velkomne til mødet - og om at tage referat.

Møder hen over sommer og efterår (foreløbige datoer og emner):

01.09 kl.17.00: Møde om Albansk folkemusik (Tue M. arrangerer).

29.09: Møde om Albansk historie og kultur. Bjørn Andersen og Tue Magnussen blev bedt om at indlede.

Da Politiken og Fremadrejser arrangerer en rejse til Albanien (med Jens Holsøe og Lis Jespersen som rejseledere), vil rejsedeltagerne blive indbudt. Lis Jespersen havde meddelt, at rejsen havde været udsolgt på 2 dage, hvorfor deltagerkapaciteten var blevet udvidet til 35. Muligvis vil Politiken gentage rejsen i foråret 2005.

10.11: Evt. »opsamlingsmøde« med rejsedeltagerne.

Næste bestyrelsesmøde: 11. august. Ibrahim Xhemajli vil blive inviteret med til mødet. Ingrid Valentin og Bjørn Andersen udarbejder oplæg til dagsorden. Følgende punkter blev udskudt til næste bestyrelsesmøde:

- Hvordan håndterer vi besøg fra Albanien? Konkret: filmforsker og Arta Dade
- Folder om Miqësia
- Håndtering af div. praktiske opgaver


26.05.04 Ingrid Valentin
Referat fra bestyrelsesmøde i Miqësia den 16. marts 2004 kl. 17.00 hos Lis Jespersen


Dagsorden: Forberedelse af »Hilsen fra Albanien«. Gæst: Qemal Minxhozi
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Miqësia d. 14. januar 2004 hos Lis Jespersen


Tilstede: H.H. Brydensholdt, Tue Magnussen, Jens E. Pedersen, Ingrid Valentin og Lis Jespersen. Desuden Bjørn Andersen (webmaster). Afbud: Lisbeth A. Pedersen, Isuf Kalo


1. Nyt fra Albanien: Kongressen i Socialistpartiet og ændringerne af Regeringen (der kan ses på http://bjoerna.dk/politikere.htm) blev drøftet. Informationer om den nylige tragedie i Adriaterhavet - hvor adskillige illegale udvandrere omkom - blev udvekslet.


2. Program for det nye år: Følgende møder blev aftalt for foråret 2004:

Onsdag d. 25. februar 2004 kl. 17.00 - hos SID, Kampmannsgade: Generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde om blodhævn i Albanien (bestyrelsen foreslår Mads Lund som dirigent).

Tirsdag d. 16. marts 2004 kl. 17.00 hos Lis Jespersen: Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 14. april og torsdag d. 15. april 2004 i Kedelhallen, Frederiksberg: Albanske kulturdage - »Greetings from Albania«. Program vil blive lagt på foreningens hjemmeside senere.

Onsdag d. 14. april 2004 kl. 17.00 i Kedelhallen, Frederiksberg: Medlemsmøde i forbindelse med de albanske kulturdage. Emne oplyses senere

Tirsdag d. 25. maj 2004 kl. 17.00 hos Det danske Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads (emne og sted endnu ikke bekræftet): Medlemsmøde om Ombudsmandens bistand bl.a. til Albanien (Brydensholdt følger op)


3. Medlemmer: Ingrid havde udarbejdet en liste over betalende medlemmer. En rykker til alle der tidligere har vist interesse i foreningen bør udarbejdes (Ingrid + Bjørn).


4. Økonomi: Foreningens aktiver udgør ca. 7.200 kr. Diverse mindre udlæg mangler dog at blive refunderet. Ingrid og Lis ordner dette.


5. Fælles ansøgning med den albanske ambassade til CKU vedr. albanske kulturdage: Det blev besluttet at foreningen sammen med Den albanske Ambassade vil ansøge Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU) om et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med de albanske kulturdage, der vil blive afholdt i Kedelhallen på Frederiksberg i dagene 14.-15. april 2004. Lis udarbejder ansøgningen sammen med Qemal Minxhozi. Frederiksberg Kommune har stillet lokalerne gratis til rådighed.

Udkastet til program vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde og det endelig program vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Foreningen drøftede ideer til forskellige aktiviteter: albansk folkemusik, socialistisk kunst, albansk musik med Birthe Trærups video »På sporet af albansk folkemusik« mv. Lis følger op sammen med Qemal Minxhozi.

Lis bør skaffe en liste over folk/organisationer/erhvervsinteresser der har henvendt sig til Den danske Ambassade i Tirana, så de kan inviteres til kulturdagene.

Tue foreslog at vi husker på albanerne i på den anden side af Øresundregionen og at vi undersøger mulighederne for at få tilskud til musikaktiviteter fra Frederiksberg Kommune (Lis)


6. Internet/bog projekt: Erfaringer fra samarbejdet med albanere. Et bog projekt, hvor formålet er at opsamle danske erfaringer gjort i Albanien gennem de sidste 10-12 år, blev drøftet. Enten i traditionel bogform eller i en kombination af oplæg på internettet, der senere arbejdes sammen til en bog. Lis vil sende listen vedr. potentielle bidragsydere til bestyrelsesmedlemmerne. Måske en god idé at afholde en semninarrække med 4-5 møder og bruge oplæg og diskussioner som grundlag for en publikation? Ideen vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.


7. Generalforsamling: Generalforsamling vil blive afholdt tirsdag d. 25. februar 2004 formentlig hos SID kl. 17.00. Efterfølgende er der medlemsmøde vedr. blodhævn (se tidligere).

Indbydelser skal sendes ud tre uger før generalforsamlingen (Bjørn)

Lis giver punkter til Brydensholdt - der udarbejder beretning.

Ingrid udarbejder regnskab, der skal revideres af Arne Stevns. Ingrid sørger for at der er girokort til uddeling på generalforsamlingen.

Mads Lund har accepteret opfordring om at være dirigent (Lis), herunder at varetage valget af ny bestyrelse. På valg er Lisbeth og Jens E. Begge vil gerne fortsætte. Isuf Kalo ønsker muligvis ikke at blive genvalgt pga. sprogproblemer. I stedet vil bestyrelsen opfordre Ibrahim Sharmali. (Tue sender telefon nr. til Lis)

Arrangementet annonceres i diverse små aviser (f.eks. Cityavisen: Lis)


8. Evt.: Journalist Kjeld Broksø har haft flere indslag om Albanien i radioprogrammet »Orientering« på DR 1 om Albanien. Programmerne kan høres på DR 1's hjemmeside.

Drøftelser vedr. nye mødeemner førte frem til at foreningen ville opfordre én af hovedstadsaviserne til at arrangere læsermøde i Kbh, f.eks. med danske journalister om situationen i Albanien.


Lis Jespersen, 20. januar 2004
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Miqësia d. 3. september 2003

Tilstede: Hans Henrik Brydensholt (formand), Lis Jespersen (sekretær), Jens E. Pedersen og Ingrid Valentin (kasserer). Desuden: Bjørn Andersen (webmaster).

Ikke tilstede: Tue Magnussen (næstformand), Yousef Kalo og Lisbeth Arne Petersen.

1. Status vedr. medlemmer og regnskab Foreningen har modtaget 33 indbetalinger, bestående af både enkeltpersoner, husstande og organisationer. I alt er der indgået DKK 8.900,-.

Pt. har der været udgifter (vedr. porto, oprettelse og kvartalsudgift vedr. webhotel, telefon, papir/kuverter, drikkevarer til medlemsmøder m.m.) på DKK 2.071,-.

Ingrid Valentin gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at medlemmerne husker at anføre deres navn ved indbetalingen, da det kan være svært (og dyrt) at finde ud af hvem har indbetalt beløbet.

Der blev aftalt, at regnskabsåret løber fra 1. april 2003 til 1. april 2004.

Der blev ligeledes aftalt, at breve/mails ang. opkrævning af kontingent for 2004 skal sendes ud i slutningen af februar måned.

2. Planlægning af kommende møder:
Efterår 2003:

a. Medlemsmøde om "Konfliktmægling i sager af blodhævn i Albanien" Fremvisning af video. Oplæg. Dato og sted ikke fastlagt.

b. Medlemsmøde onsdag den 22. oktober fra kl. 17.00 til 19.00 [foreløbig dato; mødet udskydes indtil videre pga bortrejse] Foredrag v/Charlotte Bøgh, Red Barnet, der vil vise sine billeder fra Albanien og fortælle om sit arbejde i landet gennem de sidste 10 år.

c. Medlemsmøde torsdag den 27. november fra kl. 17.00 til 19.00 (bekræftet) Foredrag v/ Ministerråd Finn Theilgaard, Chargé d'Affaires e.p., Den Kgl. Danske Ambassade i Tirana om "Den politiske situation i Albanien med bl.a. de aktuelle temaer i det albanske samfund og hvordan en dansker ser på situationen". Emnet er valgt i anledning af kommunalvalget der afholdes i Albanien i oktober. (Besked om mødestedet følger senere)

d. Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost mandag den 8. december kl. 19.00 hos Lis Jespersen.

Forår 2004:

e. Medlemsmøde i uge 7: Foredrag om "Korruption i Albanien". (Besked om dato, mødested og oplægsholder(e) følger senere)

f. Generalforsamling i uge 14 (Besked om dato og mødested følger senere)

g. Medlemsmøde i uge 17 eller 18 Om muligt foredrag "Ombudsmandsinstitutionen i Albanien" (ikke bekræftet). (Besked om dato, mødested og oplægsholder(e) følger senere)
Ingrid Valentin, 5. september [justeret efterfølgende]
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Miqësia d. 27. maj 2003

Tilstede: Hans Henrik Brydensholt (formand), Tue Magnussen (næstformand) og Lis Jespersen (sekretær). Desuden: Bjørn Andersen (webmaster).

Ikke tilstede: Ingrid Valentin (afbud), Yousef Kalo (afbud), Lisbeth Arne Petersen (afbud), Jens E. Rasmussen

1. Status vedr. medlemmer og regnskab udskudt til næste møde på grund af Ingrid's sygemelding.

2. Planlægning af kommende møder:
a. Medlemsmøde tirsdag d. 24. juni 2003 kl. 16.00 i Det danske Center for Menneskerettigheder med besøg af tre borgmestre fra Dibra Amt samt diverse NGO, der vil fortælle om samarbejdet mellem Dibra og Danmark gennem de sidste mange år. Mulighed for spisning med gruppen efter mødet (nærmere besked følger).

b. Bestyrelsesmøde onsdag d. 3. september 2003 kl. 17.00 hos Lis Jespersen.

c. Medlemsmøde om "Konfliktmægling i sager af blodhævn i Albanien" Fremvisning af video. Oplæg. Dato og sted ikke fastlagt.

d. Medlemsmøde onsdag den 22. oktober fra kl. 17.00 til 19.00 [foreløbig dato] Foredrag v/Charlotte Bøgh, Red Barnet, der vil vise sine billeder fra Albanien og fortælle om sit arbejde i landet gennem de sidste 10 år (ikke bekræftet).
3. Andre besøg i Danmark af albanere i den nærmeste fremtid:
Den albanske ombudsmand kommer muligvis i slutningen af juni.

Udenrigsminister Ilir Meta forventes snart at besøge den danske udenrigsminister; muligvis i juni, muligvis senere [besøget blevet ikke til noget].

Medarbejdere fra det albanske RCT (Rehabiliteringscenter) deltager i en workshop i uge 25.
Lis Jespersen 28. maj 2003 [efterfølgende justeret]
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Miqësia d. 27. februar 2003

Tilstede: Hans Henrik Brydensholt, Tue Magnussen, Lis Jespersen, Ingrid Valentin, Isuf Kalo, Bjørn Andersen (web-side).
Afbud: Jens E. Pedersen, Lisbeth Arne Pedersen, Arne Stevns (revisor)

1. Valg af referent: Lis Jespersen blev valgt

2. Dagsorden: Dagsordenen blev godkendt

3. Generalforsamling: Opfølgning på sidste møde. Vedtægterne med rettelserne blev gennemgået og godkendt. Det blev godkendt at foreningen hedder »Miqësia« (venskab på albansk).

4. Konstituering: Følgende blev valgt
Formand: Hans Henrik Brydensholt
Næstformand: Tue Magnussen
Sekretær: Lis Jespersen
Kasserer: Ingrid Valentin
Alm. medlemmer: Jens E. Pedersen, Lisbeth Arne Pedersen, Isuf Kalo

Revisor: Arne Stevns
5. Praktiske ting:
Udkast til liste over folk, der har vist interesse i at deltage i foreningens arbejde vil blive udarbejdet (Lis).
Girokort (Ingrid og Lis).
Udsendelse af nyt brev med vedtægterne, referat, girokort og brev om nyt møde (Lis)
6. Næste møde: Næste medlemsmøde blev fastsat til torsdag d. 24. april 2003 kl. 17.00 hos SID, Kampmannsgade, København V. [stedet er ændret, se under: Arrangementer]

Forskellige emner blev drøftet og skal undersøges: Skanderbeg-sagen (Bjørn), Charlotte Bøghs dias show (Lis), fortællinger af Birthe Trærup (Tue).

Af andre emner blev nævnt: filmfestival med albanske film, brug af oplæg fra albanere der besøger Danmark, foredrag ved Nina Rasmussen, mv.

7. Web-side: Bjørn Andersen har lovet at lave et udkast til hjemmeside for foreningen. Indhold og udseende blev drøftet. Navnet på hjemmesiden bliver miqesia.dk.

8. Projekt: Foreningen har fået en henvendelse fra ambassaden i Tirana om man ville være behjælpelig med en ansøgning til MS om forsendelsesudgifter af hospitalsudstyr fra Bispebjerg Hospital til Mother Tereza hospitalet i Tirana. Bestyrelsen besluttede af det ville man godt og på nuværende tidspunkt er ansøgningen godkendt med 39,000 kr. og udstyret er netop ankommet til Tirana under stor pressedækning.

9. Udgifter: Det blev besluttet at Lis skulle have dækket udgifter til forsendelser og telefonudgifter.

10. Evt.: Huske at der på hjemmesiden kunne være en "tip en ven" opfordring. Ellers intet.

Lis Jespersen 3. marts 2003
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk