Miqësia, dansk – albansk forening


Arrangementer 2005

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Generalforsamling og medlemsmøde om at rejse i Albanien. Mandag 31.01.2005 kl. 17.00

Generalforsamlingen fandt sted hos RCT i Borgergade.

Dagsorden ifølge vedtægterne: http://miqesia.dk/vedtaegter.htm:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingent
4. Planer for næste års aktiviteter
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor for 1 år
8. Eventuelt

Fra bestyrelsen var til stede: Tue Magnussen, Ingrid Valentin, Lisbeth Arne Pedersen og Jens E. Pedersen. Der var omkring 25 deltagere.


1. Valg af dirigent og referent

Der var enighed om Tue Magnussen (TM) som dirigent (egentlig havde bestyrelsen tænkt sig at foreslå Mads Lund, men han var bortrejst). TM konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bjørn Andersen blev valgt som referent.


2. Beretning fra bestyrelsenTM sagde bl.a.:

Når det er mig der denne gang aflægger bestyrelsens beretning, skyldes det at den hidtidige formand Hans Henrik Brydensholt i sommeren 2004 tiltrådte som dommer ved ICTY i Haag og derfor var nødt til at træde tilbage fra bestyrelsen. Ved omkonstitueringen blev jeg - som hidtidig næstformand - formand, mens Ingrid blev ny næstformand og i øvrigt fortsatte som kasserer. Jeg vil benytte lejligheden til at sige Brydensholt mange tak for hans gode indsats i foreningens etableringsperiode. Vi ønsker ham alt godt i det vanskelige job som dommer ved ICTY og håber på at se ham i foreningen igen på et senere tidspunkt.

Overordnet om de dansk-albanske forbindelser

Når vi vurderer foreningens arbejde i det sidste år tror jeg, at det er vigtigt at gøre sig de overordnede betingelser for foreningens arbejde klar. Traditionelt og historisk er der ikke særlig stor samhørighed mellem Danmark og Albanien. I 1970erne og 1980erne var der hos en relativt afgrænset del af den danske befolkning en interesse for Albanien, der primært var politisk betinget. Med systemskiftet i Albanien og især efter påbegyndelsen af den danske overgangsbistand fra 1994 skiftede interessen karakter - og med forskelligartede projekter blev den mere facetteret og kom til at omfatte forskellige dele af det albanske samfund.

De mange - der i kortere eller længere perioder besøgte og opholdt sig i Albanien - hvad enten det var som soldater i 1997 eller senere som udstationerede eksperter, missionærer eller konsulenter skabte grund for nye venskaber.

Basis for en forening som vores - som fokuserer på landet Albanien i bredeste forstand - er en række indviduelle kontakter og den affødte interesse for landets kultur, historie osv., en - endnu mindre - kerne af Albaniens-freaks, de relativt få albanere fra selve Albanien der især pga ægteskab bor i Danmark, samt den væsentligt større gruppe af herboende albanere fra Kosova og Makedonien som naturligt interesserer sig for udviklingen i Albanien.

Situationen er meget præget af at den danske overgangsbistand til Albanien ophørte med udgangen af 2003. Tillige betød ophøret af bistand til Kosova færre kontakter til albansksprogede områder. I modsat retning trækker åbningen af den albanske ambassade i Danmark i august 2002.

Generelt er der muligvis færre kontakter end i perioden frem til årsskiftet 2003-2004. De tidligere politiske kontakter mellem det danske socialdemokrati og det albanske regeringsparti, socialistpartiet, synes færre - og Europarådet, hvor MF Søren Søndergaard har været én af de to internationale rapportører vedr. Albanien, vil næppe vælge en ny dansker efter Søren. (Søren Søndergaard forlader Folketinget ved det forestående valg og udtræder derfor også af Europarådet).

Her i slutningen af marts 2005 kommer flere af Balkanlandenes kulturministre til København på invitation af den danske kulturminister for at deltage i et arrangement med Nordisk Råd. Det bliver interessant at se hvad dét kan føre til.

Det må understreges at der stadig er danskere der er involveret i samarbejdsprojekter, og vi har fra foreningens side med glæde noteret os at helt nye projekter er undervejs, således at Henning Larsens Tegnestue skal stå for bygningen af et stort højhuskompleks ved Skanderbeg-pladsen i Tirana. Også Carlsberg har fundet tiden inde til et stærkere engagement i Albanien (man er i forvejen engageret både i Kroatien og i Serbien).

Fra Miqësia's side finder vi det naturligvis vigtigt at kontakten holdes vedlige på forskellig måde og at nye kontakter etableres. Samlet set er det vigtigt at erkende at de dansk-albanske kontakter er relativt begrænsede, og selv om vi gerne vil fremme dem, vil der nok i årene fremover være tale om relativt begrænset interesse for Albanien i Danmark. Dette gør imidlertid foreningen endnu mere nødvendig.

Måske er turisme til Albanien én af de måder, hvor foreningen vil se en fortsat og muligvis endda voksende dansk interesse omkring Albanien. Det drejer sig dels om enkelte grupper og dels mere kontinuerlig dansk turisme.

Lis Jespersen og Jens Holsøe arrangerede en rejse til Albanien i efterårsferien (Politiken Plus og Fremadrejser) med omkring 30 deltagere. Det var en stor succes, som vi senere i aften vil høre om. Det samme team står for en ny rejse til påsken. Rejserne er blevet omtalt på miqesia.dk - og nogle af de rejsende fra efteråret har meldt sig ind i foreningen. Desuden er vi vidende om at rejsebureauet Star Tour har annonceret rejser til Korfu og Sydalbanien.

Endelig vil jeg nævne verdensmesterskaberne i fodbold, hvor Danmark og Albanien befinder sig i samme gruppe. Næste gang vi mødes bliver i Danmark i juni måned.

Foreningens aktiviteter

Blandt foreningens aktiviteter bør især fremhæves de albanske dage kaldet »Hilsen fra Albanien«, der i april 2004 blev holdt flere forskellige steder i landet: Frederiksberg, Randers, Askov, Ebeltoft, Birkerød og Farum.

Miqësia var involveret på forskellig vis mht arrangementet på Frederiksberg: Lis med indledende 'øvelser', herunder fremskaffelse af lokale. Ingrid med bevillingsansøgning (fra CKU) og efterfølgende regnskab. Brydensholt ved at være ordstyrer i en vellykket paneldiskussion. Bjørn med div. web-arbejde og udarbejdelse af annoncer til Jyllands-Posten. Adskillige fra medlemskredsen deltog i arrangementet på Frederiksberg (og andre steder). Alt i alt var der tale om en succes, og vi var glade for at være med.

25. maj afholdtes et møde med Ombudsmanden, Hans Gammeltoft Hansen, der fortalte om arbejdet med at få oprettet en albansk ombudsmandsinstitution kaldet Folkets Advokat. Det var et udmærket og meget informativt arrangement, som det også fremgår af det flotte referat som er gengivet på internettet. Imidlertid var der beklageligvis ikke så mange der deltog i selve mødet, så det har givet os anledning til at nytænke vores arrangementer. I øvrigt har Ombudsmanden her i januar været på besøg i Tirana for at tale ikke alene med den albanske Ombudsmand - Dobjani - men også med Præsident Moisiu, statsminister og partileder Fatos Nano og andre. Besøget viser den store betydning som man i Albanien tillægger den danske håndsrækning omkring oprettelse af den albanske institution.

Endelig vil jeg nævne at vi i forbindelse med generalforsamlingen sidste år viste Saimir Kumbaro's film »The End of the Vendetta«. Filmen drejer sig om en blodhævnsfejde i Nordalbanien og forsøget på at afslutte den ved en forsoningsproces. Én af filmens hovedpersoner er den tidligere skolelærer Pal Kuka, der har været mæglingsmand i flere konflikter. Filmen blev optaget for nogle år siden på støtte af Danida og USAID. Blandt konsulenterne på filmen var sociologen Rasim Gjoka, som har arbejdet med flere danske projekter. Efter filmen talte H.H. Brydensholt om mæglingsvirksomheden og om det Dansk-Albanske samarbejde (se evt. nærmere på: http://bjoerna.dk/dokumentation/mediation.htm).

Miqësia havde ikke egne arrangementer i efteråret 2004. Imidlertid deltog flere medlemmer i Balkan Film-festivalen i Cinemateket (hvor også Genc Permeti fra ambassaden udstillede nogle af sine malerier) og i Ambassadens & Lyngby Kulturhus' arrangement: 'Albansk dans' i oktober i Lyngby med efterfølgende buffet.

Bjørn deltog i 'Tirana Summit' i december, se materiale på http://miqesia.dk/Summit-2004.htm. Han var ganske vist ikke inviteret som repræsentant for Miqësia, men benyttede dog lejligheden til at fortælle forskellige om foreningen.

Foreningen har takket være Bjørns indsats påbegyndt et erfaringsindsamlingsprojekt om det dansk-albanske samarbejde. Adskillige har meldt deres interesse og lovet at bidrage med større eller mindre ting. Nogle er stærkt optaget af andre projekter, men vil alligevel gerne medvirke. Nogle har ikke svaret endnu og vil derfor blive rykket for svar meget snart.

Bestyrelsen har udarbejdet en præsentationsfolder på dansk og engelsk; den sidste med god hjælp fra Gina Schaar. Der er tale om en fiks, men prisbillig folder som vi håber kan være et godt instrument i informations- og reklamearbejdet for Albanien og Foreningen. (Folderen kan downloades fra http://miqesia.dk). Medlemmerne opfordres til at lægge folderen forskellige steder hvor det kunne være relevant, fx på de lokale folkebiblioteker.

Der har i årets løb været et par håndfulde små og større henvendelser (fx om hvordan man rejser til Albanien) som er besvaret efter bedste evne.

Endelig vil jeg her til slut endnu en gang fremhæve hjemmesiden, som i høj grad er foreningens pryd i kraft af det store arbejde som Bjørn har lagt og lægger i den. Hjemmesiden er meget alsidig, f.eks. kan man nævne at professor Minna Skafte Jensen på det seneste har givet os lov til at optrykke sin artikel om Skanderbeg's biograf Barletius (http://miqesia.dk/Barletius.htm. Vi er meget glade for at kunne viderebringe hendes spændende analyse.

Det kommende år

Medlemmerne er meget velkomne til at fremkomme med ideer som den nye bestyrelse kan arbejde videre med i det kommende år.

Vi har et arrangement om albansk folkemusik på bedding med et foredrag af Birte Trærup, der allerede i 1950erne var på feltarbejde i Kosovo. Arrangementet finder sted lørdag 5. marts om eftermiddagen på Musikhistorisk Museum (nærmere sendes ud til medlemmerne i løbet af en uges tid).

Desuden vil vi nævne at Qemal Minxhozi og ambassaden holder et arrangement om 'Ohrid Søen'. Der bliver serveret fisk og albansk vin, og der bliver forskellige former for underholdning. Arrangementet koster 250 kr pro persona og finder sted i Kedelhallen på Frederiksberg lørdag den 19. marts kl. 20. Interesserede kan henvende sig til Ambassaden.

Til sidst vil jeg rette en varm tak til både Finn Theilgaard på Ambassaden i Tirana og til Qemal Minxhozi på Ambassaden i København. Vi har haft stor fornøjelse og stort udbytte af at samarbejde med begge i årets løb.

-

Bjørn Andersen (BA) fortalte dels om erfaringsprojektet, dels om et forestående symposium i København. Der var en meget positiv holdning til erfaringsprojektet, og der var kommet mange tilsagn om at medvirke. Flere havde imidlertid travlt. BA mente at projektet måtte tage den fornødne tid, for det var vigtigere at projektet blev bredt dækkende og havde den fornødne kvalitet. Nogle af 'tingene' måtte formentlig klares ved en kombination af interviews og uddrag af relevante dokumenter, men der vil også indgå adskillige nyskrevne artikler. I forbindelse med erfaringsprojektet vil der blive afholdt forskellige møder for alle interesserede, således at man kan stille spørgsmål og fremkomme med kommentarer. Bidragene vil dels blive lagt på internettet, dels blive sammenfattet til en 'stram' publikation på dansk, engelsk og forhåbentlig også albansk.

Ambassaden og BA er ved at forberede et engelsksproget symposium i København om Skanderbeg med oplægsholdere fra Albanien, Italien, Island og Danmark. Programmet er nogenlunde på plads, men man er ved at drøfte budget osv. i Tirana. I samme anledning har Qemal Minxhozi netop været i Albanien. Så snart der foreligger en endelig afklaring, vil der blive sendt meddelelse ud til medlemmerne. Anledningen til symposiet er at man i 2005 festligholder 600-året for Skanderbeg's fødsel. Når man vil holde et arrangement netop i København skyldes det flere ting, således Peter Pentz' genopdagelse af 'Skanderbeg's segl' (som foreningen tidligere har holdt et møde om), at der ligger nogle interessante dokumenter på Det Kgl. Bibliotek, at Holberg har skrevet, endda meget positivt, om Skanderbeg (se: http://bjoerna.dk/albansk-historie/Holberg.htm) og at Minna Skafte Jensen har forsket i Barletius.

I den efterfølgende diskussion fortalte Vivian Kruse om et projekt om produktion og salg af ost, youghurt og uld i Nordalbanien. En dansk bankmand skulle være involveret.

Gitte Skura foreslog at man holdt et arrangement om kulturhuset i Peshkopia som Danmark har været med til at støtte. Hun havde selv svigerforældre i byen og havde besøgt huset flere gange.

Der var flere der kom ind på det dansk-albanske politisamarbejde og som foreslog at man inviterede Tinne Lykke Christensen til at holde et oplæg - måske i efteråret. Lisbeth Arne Pedersen fortalte at Tinne bl.a. havde arbejdet med at styrke samarbejdet mellem albansk og makedonsk grænsepoliti.

Søren Knudsen fortalte at en gruppe IT-seniorer var i gang med at samle ældre IT-udstyr og at gøre det i stand til at blive sendt til Albanien.

Gina Schaar havde en video med en TV-episode om blodhævn fra Shkodra-området. Der var engelske undertekster - og filmen kunne evt. vises ved et arrangement i foreningen.

Endelig spurgte Michael Skjoldø til Henning Larsen's projekt i Tirana. Måske kunne der holdes et møde herom? BA fortalte at projektet var et led i et stort byfornyelsesprogram som var blevet vundet i 2004 af et fransk firma. (Man kan downloade billeder m.v. fra Henning Larsens website: http://www.hlt.dk/binfiles/Tirana-mappe.pdf).

Tue Magnussen takkede for de mange gode forslag som bestyrelsen ville tænke meget positivt over. Han nævnede muligheden af at man tog til fodboldkamp, når der holdes VM-kamp mellem Danmark og Albanien.

Herefter blev beretningen godkendt.


3. Godkendelse af årsregnskab og fastsættelse af medlemskontingent

Kasserer Ingrid Valentin (IV) gjorde rede for foreningens årsregnskab, som blev omdelt med revisors påtegning . Der havde været større indtægter og udgifter i 2004, fordi foreningen havde taget sig af bevillingen fra CKU til »Hilsen fra Albanien«. Bevillingen og de tilsvarende omkostninger havde været 50.000 kr.

Der er 30 enkeltmedlemmer, 13 parmedlemmer og 3 virksomheds-/organisationsmedlemmer. I alt er ca. 60 (eller flere) personer involveret.

Årets indtægter havde været godt 62.000 kr., udgifterne knap 54.000, og der var derfor et overskud på 8.500 kr. Foreningens formue er vokset til 15.700 kr.

Foreningens revisor, Arne Stevns, havde gennemgået regnskabet og godkendt det uden kritiske bemærkninger den 12.1.2005.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen foreslog at medlemskontingentet blev det samme som i 2003 og 2004, nemlig: Enkeltpersoner: DKK 200; Par: DKK 300; Organisationer/Institutioner: DKK 500. Det blev enstemmigt vedtaget.


4. Planer om næste års aktiviteter: Punktet blev drøftet i forbindelse med bestyrelsens beretning.


5. Indkomne forslag: Ingen.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Der var tre bestyrelsesposter på valg: Lis Jespersen, Ingrid Valentin og dén plads der var vakant efter H.H. Brydensholt. Det blev foreslået at man genvalgte Lis og Ingrid og valgte den hidtidige suppleant Lisbeth Arne Pedersen. Alle blev valgt.

Der skulle vælges to suppleanter. Suppleanterne deltager i det omfang de har mulighed for det i alle bestyrelsesmøder. På valg var Jens E. Pedersen og desuden var der en plads ledig efter Lisbeth Arne Pedersen. Det blev foreslået at genvælge Jens E. Pedersen og at vælge Ibrahim Xhemjali. Ibrahim har boet i Danmark i godt 15 år og har mange gode kontakter; TM fandt at det ville være særdeles nyttigt for foreningen med en tættere forbindelse til ham. Begge blev valgt.


[Efter generalforsamlingen holdtes et kort konstituerende møde. Tue Magnussen og Ingrid Valentin fortsætter som hidtil, dvs. som formand og som næstformand/kasserer. Bjørn Andersen tager sig af sekretariatsforretningerne i samarbejde med Ingrid]


7. Valg af revisor: Foreningens revisor i 2003, Arne Stevns, blev genvalgt.


8. Eventuelt: Isuf Mustafi og Gina Schaar tilbød at give en hånd med ved gennemførelsen af arrangementer, hvilket TM takkede for, og derefter blev generalforsamlingen hævet.

Rejse til Albanien

Efter generalforsamlingen fortalte Jens Holsøe, mangeårig Balkan-journalist på »Politiken«, om dén rejse som Lis Jespersen og han havde forestået i efteråret 2004 i et samarbejde mellem »Politiken Plus« og »Fremad Rejser«. Se nærmere på: http://miqesia.dk/Holsøe-041027.pdf.

Rejsen var gennemført i højt humør; de fleste deltagere havde passeret pensionsalderen og var meget nysgerrige og positive. Man havde prøvet lidt af hvert. Indkvarteringen på Hotel Rogner i Tirana havde været meget glimrende. Man havde haft nogle gode sightseeings og fået oplæg af Finn Theilgaard fra ambassaden om den politiske, sociale og økonomiske udvikling - og af Tinne Lykke Christensen om politisamarbejdet. Deltagerne havde været meget tilfredse med begge dele.

Nogle af deltagerne havde overværet fodboldkampen på Qemal Stafa-stadion. Pga den danske sejr blev der bagefter ret stille i Tiranas gader. Andre af deltagerne havde måttet banke en vagt op på Nationalmuseet (for dén der skulle have vist rundt var forsvundet).

Turen med en gammel bus til Saranda havde været "i overkanten", så der måtte uddeles en del lakridskonfekt. Bussen var - med hiv og sving og efter mange telefonsamtaler - blev udskiftet. Vejret havde været udmærket, men i Saranda og Butrint havde det regnet som det kan regne i Albanien. Jens H. havde fået god afsætning for et parti paraplyer han havde indkøbt i en gadebutik.

Én af turens ældre deltagere havde fået et slemt maveonde og måtte med taxa og ambulance transporteres til Skopje og derfra med fly til København. Han var kommet sig fint bagefter.

Ét af turens højdepunkter var et besøg på et kloster ikke så langt inde i Makedonien. Et andet havde været Pogradec hvor man havde spist den berømte Koran-fisk, en ferskvandsfisk der kun findes dér og i Bajkal-søen.

-

I den efterfølgende spørgerunde kom det frem at to rejsebureauer arrangerer rejser til Albanien, enten i kombination med Makedonien eller med Korfu i sommeren 2005. Det gælder 65-ferie og Star Tour, se præsentationerne på: http://www.65-ferie.dk/oesteuropa/rundrejser/36417_S05_2/more_rejse_view og på: http://www.startour.dk/travel/combi/combi.asp?idCat=118&id=1095.


BA, 3.2.2005
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk