Miqësia, dansk – albansk forening


Albanien er et stabiliserende land


Af Qemal Minxhozi, Chargé d'affaires

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Dansk støtte til en udviklingssucces bevidnes under aktivitetsugen "Hilsen fra Albanien".


1990'ERNE VAR et mareridt i den region, som normalt betegnes "Det vestlige Balkan". Den ene katastrofe fulgte efter kort tid den anden i en serie af fjendtligheder forårsaget af en varierende cocktail af politiske stridigheder, sociale uligheder, religiøse og etniske forskelle.

Billederne af flygtninge og krigens rædsler står endnu på nethinden hos mange af os, men begivenhederne førte dog til, at ledende beslutningstagere i de enkelte lande gradvist erkendte, at tiden var inde til fundamentale ændringer. Massiv hjælp af mange slags fra det internationale samfund muliggjorde, at en fredelig udvikling tegnede sig realistisk og derfor kunne igangsættes.

Også i Albanien gav 1991 startskuddet til demokratisering og fremskridt på forskellig vis. Det var imidlertid ikke nemt, da det demokratiske koncept stod uklart for det albanske folk efter mange års tyranni samt politisk og økonomisk isolation.


Utålmodighed

Utålmodigheden var stor; mange mente, at demokrati og markedsøkonomi burde kunne indføres på måneder. De forstod imidlertid ikke den udvikling, som gamle demokratier som Danmark i mere end 100 år har været igennem for at perfektionere samspillet mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, samtidigt med at civilsamfundet og pressen også er spillere i samfundsprocessen.

Selvom det tog tid og på trods af de mange kriser i 1990'erne tror jeg alligevel, at en af successerne i Albaniens udvikling blev opnået tidligt, idet brede kredse i samfundet hurtigt erkendte, at dialogen med vores europæiske og amerikanske partnere krævede - og fortsat gør det nødvendigt - at en lang række historisk betingede sociale, politiske og kulturelle problemer i bred forstand skulle overkommes.

Dialogen med udlandet kunne derfor heller ikke udelukkende være af politisk karakter, den skulle være langt bredere for at møde udfordringerne.

Albanien har de sidste mere end 10 år efter grænsernes åbning arbejdet aktivt for bilateralt og regionalt, fredeligt samarbejde samt integration i europæiske strukturer.


Krisen er overstået

Men som før antydet er det ikke bare en politik, som kom let, ud af intet. Ikke kun jeg glæder mig over, at krisen i 1997 er overstået, og at virkningerne af Kosovo-krisen i 1999 kunne være blevet langt værre.

At det ikke gik så galt, skyldes ikke mindst, at Albanien optræder som en stabiliserende faktor på Det vestlige Balkan. Jeg ser udviklingen som udtryk for et succesfuldt, internationalt samarbejde og vellykket støtte til det albanske samfunds udvikling - trods noge tilbageskridt ind i mellem.

Jeg håber, støtten må fortsætte, da der utvivlsomt fortsat er behov for hjælp til demokratiseringsprocessen, som trods alt er gået meget hurtigt.

Det er værd at notere sig, at det dansk-albanske samarbejde startede, da et antal organisationer og enkeltpersoner kom til Albanien med gode viljer til at samarbejde med det dengang meget svage civilsamfund. I maj 1992 afholdtes i hovedstaden Tirana "dansk uge" med deltagelse af repræsentanter for kulturlivet i Danmark, sociale myndigheder, uddannelsesinstitutioner, Ombudsmanden m.fl.

Jyllands-Posten ydede betydelig støtte til arrangementet; tak for det.Virkningerne udeblev ikke: Året efter arrangeredes "dansk filmuge", og siden fulgte mange flere danske besøg og arbejdsophold i Albanien.


Dansk indflydelse

I løbet af 1990'erne har Danmark kunnet notere sig en afgørende indflydelse på demokratisk udvikling af vores samfund. Uden at kunne nævne alle skal jeg her blot erindre om uundværlig dansk hjælp til opbygning af Det Albanske Media Institut, ombudsmandsinstitutionen, retssystemet og anden indflydelse ved f.eks. støtte til vedtagelse af adskillige love med bred betydning for samfundets udvikling.

De tidlige aktiviteter blev grundlaget for det bilaterale samarbejde, som siden er foregået. 1600 dommere, journalister, socialarbejdere, jurister og politikere har besøgt Danmark i årenes løb og modtaget værdifuld støtte til at tage hjem og gøre noget ved problemerne.

I dagene 13.-18. april gennemføres på Frederiksberg, i Randers, Askov, Birkerød, Ebeltoft og Farum en lang række aktiviteter under navnet "Hilsen fra Albanien". Albansk kunst, sport og kultur vil blive vist frem, og Albanien præsenteres som turist- og landbrugsland.

Samtidigt med, at jeg takker for den uvurderlige, danske hjælp på en lang række områder gennem årene, håber jeg, at mange danskere vil gribe lejligheden til at lære lidt mere om vores lille, smukke land ved Adriaterhavskysten.Artiklen blev oprindelig trykt i »Morgenavisen Jyllands-Posten« 8.4.2004Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk